Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Výberové konanie riaditeľ Základnej školy

Výberové konanie riaditeľ Základnej školyVytlačiť
 

V zmysle §4 zákona č.596/2003Z.z. o štátnej Pucov znak1.jpgspráve a školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č.552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

                                  výberové konanie na funkciu riaditeľa

Základnej školy Pucov

s predpokladaným nástupom od  1.februara  2019
 

 1. Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky (podľa § 6, § 7 a § 34 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch)
 • kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky požadované na druh a typ školy podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie  pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 ods. 5 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z.
 • vykonanie I. atestácie alebo jej náhrady podľa  § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z.
 1. Iné kritériá a požiadavky:
 • bezúhonnosť podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 317/2009 Z. z.
 • zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie  podľa § 6 ods. 1 písm c) zákona č.317/2009 Z. z.
 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 317/2009 Z. z.
 • orientácia v aktuálnych otázkach školskej výchovy a vzdelávania
 • základná znalosť problematiky riadenia a ekonomiky
 • znalosť súvisiacej legislatívy (právne normy upravujúce problematiku školstva -  riadenie, hospodárenie, pôsobnosť, kompetencie škôl  a školských zariadení, výchovno-vzdelávací proces a pod.)
 • práca s počítačom a schopnosť používať internet
 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti
 • predloženie písomného návrhu koncepcie riadenia a rozvoja ZŠ Pucov podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. 
 • dobré výsledky dosahované v odbornej práci - napr. metodická práca, publikovanie, úspešne zrealizované projekty z oblasti výchovy     a vzdelávania a pod. (potrebné zdokladovať)
 • referencie z predchádzajúcej praxe
 • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
 • vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu

 

 1. Zoznam požadovaných dokladov 
 • písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní
 • overené kópie dokladov o vzdelaní 
 • doklad o absolvovaní I. atestácie alebo jej náhrady
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
 • štruktúrovaný profesijný životopis (prípadne doplnený o doklad o absolvovaní ďalšieho vzdelávania, publikačnú činnosť, súpis realizovaných projektov aj s odkazom na referenčnú osobu)
 • písomný návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja základnej školy, rozsah max. 3 strany
 • výpis registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
 • lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca
 • ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti
 1. Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní
 • Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania doručte:
  • do 04. januára 2019 do  15:00 hod., pri zaslaní poštou nerozhoduje dátum pečiatky podania,
  • na adresu zriaďovateľa: Obec Pucov, Obecný úrad 214, 026 01 Dolný Kubín,       v zalepenej obálke, označenej heslom  „VK – riaditeľ ZŠ NEOTVÁRAŤ„ a s uvedením odosielateľa.
 • Prihlášky uchádzačov doručené po  stanovenom  termíne,  nebudú zaradené do  výberového  konania.  
 • Prihlášky uchádzačov ktoré nebudú obsahovať požadované doklady, vyhlasovateľ VK vyzve uchádzača na doplnenie týchto dokladov v stanovenom termíne.
 • Prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, výberová komisia oznámi termín a miesto výberového konania písomne.
 • Ďalšie informácie: 

 Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov,  ktorí  nespĺňajú  požadované  podmienky.  Termín  a  miesto  výberového konania  oznámi Rada školy prihláseným uchádzačom, ktorí  spĺňajú požadované  predpoklady, najmenej 7 dní pred jeho konaním.

     

                                                                                            Ing. Metod Sojčák v.r.

                                                                                                   starosta obce


 
 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka