Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Výberové konanie - Hlavný kontrolór obce

Výberové konanie - Hlavný kontrolór obceVytlačiť
 

Výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obcePucov znak1.jpg

 

 

OBEC PUCOV

 

vypisuje výberové konanie na funkciu

 

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE PUCOV

 

V súlade s § 18a ods. 4 a ods. 8 písm. b/ zák. č. 369/1990 Z. z.  o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v obci Pucov

 

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Pucov zašle alebo odovzdá

písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami (viď nižšie)

do 22. decembra 2018

 

na Obecnom úrade  v obci Pucov, Pucov 214, 026 01 Dolný Kubín, v uzavretej obálke označenej

„Voľba hlavného kontrolóra, NEOTVÁRAŤ!“

 

Výberové konanie sa uskutoční  na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva (najskôr 14 dní po termíne podávania žiadostí)

 

Požiadavky:

 • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie (ekonomického smeru výhodou)
 • súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v zastupiteľstve
 • úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • znalosť základných noriem samosprávy a účasť na výberovom konaní

 

Všeobecné podmienky:

 • hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov. Je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu, ktorému 2x ročne podáva správu o svojej činnosti,
 • funkcia hlavného kontrolóra nie je zlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, dozornej rade, prípadne v inom kontrolnom orgáne obce,
 • vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce
 • pracovný úväzok 2 hod. týždenne (5,33%)

 

Vykonáva kontrolu:

 • nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípade vo vlastníctve iných právnických a fyzických osôb, ktorý bol obci zverený,
 • účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade,
 • príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu,
 • správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií,
 • hospodárenie s finančnými prostriedkami,
 • plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a z rozhodnutí orgánov obce,
 • dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce,

Preveruje:

 • tvorbu a čerpanie rozpočtu obce,
 • opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov obce

 

Vypracúva odborné stanoviská:

 • k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich schválením obecným zastupiteľstvom,
 • možnosti poskytovania úveru, pôžičky a dotácií,
 • výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu,
 • zúčastňuje sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva s poradným hlasom.

 

Zverejnené na:

 

 • vývesnej tabuli obce dňa 20.11.2018
 • webovej stránke obce

 

                                                       

Ing. Metod Sojčák v.r.

    starosta obce


 
 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka