Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

P o z v á n k aPucov znak1.jpg

 

     Starosta obce Pucov Ing. Metod Sojčák Vás pozýva na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa :

7.decembra 2018 /piatok/ o 15:00 hod na OcÚ v Pucove.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva (predseda miestnej volebnej komisie).
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce.
 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
 6. Vystúpenie novozvoleného starostu.
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva.
 8. Zriadenie komisií stavebnej, poriadkovej a kultúrno-športovej komisie.
 9. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov.
 10. Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení.
 11. Určenie platu starostu obce a odmeňovanie poslancov.
 12. Schválenie rozpočtu pre rok 2019.
 13. Diskusia.
 14. Záver.

 

             Účasť všetkých poslancov je nutná.

 

                                                                  Ing. Metod Sojčák

                                                                      starosta obce


 
 

Výberové konanie - Hlavný kontrolór obceVytlačiť
 

Výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obcePucov znak1.jpg

 

 

OBEC PUCOV

 

vypisuje výberové konanie na funkciu

 

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE PUCOV

 

V súlade s § 18a ods. 4 a ods. 8 písm. b/ zák. č. 369/1990 Z. z.  o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v obci Pucov

 

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Pucov zašle alebo odovzdá

písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami (viď nižšie)

do 22. decembra 2018

 

na Obecnom úrade  v obci Pucov, Pucov 214, 026 01 Dolný Kubín, v uzavretej obálke označenej

„Voľba hlavného kontrolóra, NEOTVÁRAŤ!“

 

Výberové konanie sa uskutoční  na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva (najskôr 14 dní po termíne podávania žiadostí)

 

Požiadavky:

 • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie (ekonomického smeru výhodou)
 • súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v zastupiteľstve
 • úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • znalosť základných noriem samosprávy a účasť na výberovom konaní

 

Všeobecné podmienky:

 • hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov. Je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu, ktorému 2x ročne podáva správu o svojej činnosti,
 • funkcia hlavného kontrolóra nie je zlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, dozornej rade, prípadne v inom kontrolnom orgáne obce,
 • vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce
 • pracovný úväzok 2 hod. týždenne (5,33%)

 

Vykonáva kontrolu:

 • nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípade vo vlastníctve iných právnických a fyzických osôb, ktorý bol obci zverený,
 • účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade,
 • príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu,
 • správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií,
 • hospodárenie s finančnými prostriedkami,
 • plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a z rozhodnutí orgánov obce,
 • dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce,

Preveruje:

 • tvorbu a čerpanie rozpočtu obce,
 • opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov obce

 

Vypracúva odborné stanoviská:

 • k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich schválením obecným zastupiteľstvom,
 • možnosti poskytovania úveru, pôžičky a dotácií,
 • výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu,
 • zúčastňuje sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva s poradným hlasom.

 

Zverejnené na:

 

 • vývesnej tabuli obce dňa 20.11.2018
 • webovej stránke obce

 

                                                       

Ing. Metod Sojčák v.r.

    starosta obce


 
 

Oznámenie o prerušení dodávky elektrickej energieVytlačiť
 

Vážená obec/mesto, v zmysle ustanovenia § 31images.png odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám

oznamujeme Vám,

že v termíne od: 14.12.2018 08:30 do: 14.12.2018 14:30

bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci uvedené v prílohe tohto listu.

Špecifikácia odberných miest, ktoré budú bez dodávky elektrickej energie Vyrozumenie.pdf Vyrozumenie.pdf (86 kB)

 
 
Položky 1-3 z 72

dnes je: 14.12.2018

meniny má: Branislava, Bronislava

webygroup
ÚvodÚvodná stránka