Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Úradná tabuľa

Komunálna voľby 2018Vytlačiť
 

Voľbykomunalne-volby-2018.png
do orgánov samosprávy obcí

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú

v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III

Právo byť volený

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

  • výkon trestu odňatia slobody,
  • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
  • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta) a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta).

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

Obecné zastupiteľstvo v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriedení schvaľuje:

V zmysle § 11 ods.3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje pre nasledujúce štvorročné volebné obdobie 7 poslancov obce v jednom volebnom obvode a určuje plný pracovný úväzok starostu obce.

 


 
 

Návšteva predsedníčky ŽSK Ing. Eriky JurinovejVytlačiť
 

Dňa 20. júla 2018 predsedníčka Žilinského20180720_153527.jpg samosprávneho kraja Ing. Erika Jurinová si bola na vlastné oči prezrieť stav cesty III/2250. Neustále žiadame o riešenie nebezpečných úsekov na tejto ceste. Jedná sa o nebezpečnú skalku v katastri obce Bziny, zúžená vozovka smerom do Medzibrodia nad Oravou a pretrvávajúci zosuv pred Pokryváčom. Predsedníčka nás informovala o postupoch pri riešení daných problémov. O postupe pri odstraňovaní skalky sa neustále rokuje a hľadá sa najbezpečnejšie riešenie. Na rozšírenie vozovky v Medzibrodí je spracovaný projekt a práve prebieha proces stavebného povolenia. Čo sa týka zosuvu v obci Pucov, tak v najbližšom čase sa má začať so samotnými prácami nakoľko je ukončený proces verejného obstarávania. V mene všetkých občanov nášho regiónu jej bolo vyslovené poďakovanie za ďalší cca 500 metrový úsek novej vozovky smerom z Pokryváča do Osádky. Nakoniec pracovnej cesty sa zastavila na vrchu Mraznice odkiaľ je krásny výhľad na časť našej malebnej obce. Tu jej bol spomenutý problém so zimnou údržbou a bola jej daná požiadavka na vzájomnú výpomoc pri zimnej údržbe ciest. Lebo obec v zime udržuje aj cestu III/2250 v celej dĺžke nášho katastra.

Predsedníčke Ing. Erike Jurinovej prajeme veľa zdravia, síl a úspechov pri spravovaní Žilinského samosprávneho kraja.


 
 

Oznámenie o prerušení dodávky elektrickej energieVytlačiť
 

Vážená obec/mesto, v zmysle ustanovenia § 31images.png odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám

oznamujeme Vám,

že v termíne od: 22.08.2018 07:30 do: 22.08.2018 14:30

bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci uvedené v prílohe tohto listu.

Špecifikácia odberných miest, ktoré budú bez dodávky elektrickej energie Vyrozumenie.pdf Vyrozumenie.pdf (242 kB)

 
 
Položky 1-3 z 55

dnes je: 21.8.2018

meniny má: Jana

webygroup
ÚvodÚvodná stránka