Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Sviatok sv. VendelínaVytlačiť
 

Sviatok sv. Vendelína

v chotári obce PUCOV

Srdečne Vás pozývame uctiť si nášho patróna

sv. Vendelína ku kaplnke

v chotári medzi Pucovom a Srňacím

slávnostnou bohoslužbou

v sobotu 12. októbra 2019 o 12,00 hod.

Po svätej omši pozývame na občerstvenie.

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Pucov

Obecný úrad Pucov

PZ Mladá hora Pucov

Vendelín, plagát 2019.jpg


 
 

Oznámenie o začatí prerokovania - Zmeny a doplnky č.1 - ÚPN obce PucovVytlačiť
 

V Pucove 26.8.2019

Vec:         ZMENY A DOPLNKY č. 1 - ÚPN OBCE PUCOV

- oznámenie o začatí prerokovania a  žiadosť o stanovisko k návrhu    

Obec Pucov, v zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a v zmysle §22, zákona č. 50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov,

predkladá

Zmeny a doplnky č. 1 - Územný plán obce Pucov -  návrh

za účelom zverejnenia a verejného pripomienkovania.

Obec Pucov je podľa § 16 ods. 2 stavebného zákona, orgánom územného plánovania a v zmysle §18 ods. 4 tohto zákona je obstarávateľom územnoplánovacej dokumentácie, prostredníctvom Ing. arch. Anny Gočovej, OSO ÚPP a ÚPD, reg. č. 261 (Tel: 044 4320594), v zmysle §2a stavebného zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. Spracovateľom návrhu Zmien a doplnkov č. 1 - ÚPN obce Veličná je Architektonický ateliér Gam, Ružomberok, hlavný riešiteľ Ing. arch. Dávid Goč – autorizovaný architekt SKA.

Predmetom návrhu Zmien a doplnkov č. 1 - ÚPN obce Pucov sú 8 zmien a 18 doplnkov k platnému ÚPN obce Pucov. Územnoplánovacia dokumentácia je spracovaná v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a v rozsahu vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.

Územnoplánovacia dokumentácia je vystavená od dňa 26.08.2019  do 26.09.2019 na Obecnom úrade v Pucove, na verejne prístupnom mieste  a zverejnená aj na internetovej stránke obce www.pucov.sk. Ďalej  je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Pucove a na Okresnom úrade Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, odd. územného plánovania, v pracovných dňoch a v pracovnej dobe.

Stanoviská a pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie je možné predložiť písomne na Obecný úrad Pucov, v lehote do 30 dní od doručenia tohto oznámenia. Verejnosť je oprávnená podať pripomienky do 30 dní odo dňa zverejnenia oznámenia. Na pripomienky, podané po uplynutí určenej lehoty, sa neprihliada. Ak sa dotknutí nevyjadria v určenej lehote, do 30 dní odo dňa oznámenia o prerokovávaní návrhu, bude obec predpokladať, že súhlasia a k územnému plánu nemajú pripomienky.

S pozdravom

  Ing. Metod Sojčák - starosta obce 

Vybavuje: Ing. arch. Anna Gočová

                 OSO ÚPP a ÚPD, preukaz č. 261

Vyvesené dňa: 26.08.2019                                                                                                                  Zvesené dňa:

Príloha:   - Rozdeľovník

Rozdeľovník:

1.Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a regionálneho rozvoja, Komenského 48, 011 09 Žilina,

2.Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, odd. úz. plánovania, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina,

3.Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o živ. prostredia,  Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina,

4.Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, pozemkový ref. Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina,

5.Krajský pamiatkový úrad Žilina, pracovisko Ružomberok, Nám. Š. N. Hýroša 1, 034 01 Ružomberok,

6.Archeologický ústav SAV, Akademická č. 2, 949 21 Nitra,

7.Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor geologického práva a zmluvných vzťahov, Námestie Ľ.Štúra 1,

8.Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín,

9.Regionálna veterinárna a potravinová správa, Pelhřimovská 2055/7, 026 01 Dolný Kubín,

10.Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne, 026 01 Dolný Kubín,

11.Okresný úrad v Dolnom Kubíne, odbor krízového riadenia, Nám slobody 1, 026 01 Dolný Kubín,

12.Okresný úrad v Dolnom Kubíne, odbor starostlivosti o životné prostredie, úseky ŠSOPaK, ŠSOH, ŠSOO a ŠVS,  Nám. Slobody 1, 026 01 Dolný Kubín,

13.Okresný úrad Dolný Kubín, pozemkový a lesný odbor, Nám. Slobody 1, 026 01 Dolný Kubín,

14.Okresný úrad Dolný Kubín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. slobody 1, 026 01 Dolný Kubín,

15.Okresný úrad v Žiline odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Predmestská 1613, 010 01  Žilina

16.Výskumný ústav pôdoznalectva – pôdna služba, Mládežnícka 36, 974 04 Banská Bystrica,

17.Slovenská vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany,

18.Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ Hydromeliorácie, Vrakúnska 29, 825 63 Bratislava 211,

19.ŠOP – Správa CHKO Horná Orava, Bernolákova 408, 029 01 Námestovo,

20.Dopravný úrad, Letisko  M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava,

21.Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,

22.Telefónica O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava,

23.Slovak Telekom, a.s., úsek marketingu a stratégie, Nám. Slobody 6, 817 62 Bratislava 15,

24.Oravská vodárenská spoločnosť a.s. OZ Dolný Kubín, Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín,

25.SSE – DISTRIBÚCIA a.s., Pri Rajčianke 2927/8,  010 47 Žilina,

26.SEPTS, a.s. Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26,

27.Spolok urbarialistov obce Pucov, 026 01 Pucov,

28.Poľnohospodárske podieľnícke družstvo Pucov, 026 01 Pucov,

29.Obec Medzibrodie nad Oravou, obecný úrad 122, 026 01 Medzibrodie nad Oravou,

30.Obec Bziny, Brezovecká 96/8. 026 01 Dolný Kubín,

31.Obec Pribiš, Obecný úrad 141, 027 41 Oravský Podzámok,

32.Obec Pokrývač, Obecný úrad 59, 026 01 Dolný Kubín,

33.Obec Malatiná, Obecný úrad 148, 026 01 Dolný Kubín,

34.Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám. 1651/2, 026 01 Dolný Kubín,

35.Ing. arch. Dávid Goč, Námestie A. Hlinku 27, 034 01 Ružomberok,

36.Ing. arch. Anna Gočová, Záhradná 13, 034 01 Ružomberok


 
 

Pozvánka na obecné zastupiteľstvoVytlačiť
 

 P o z v á n k a Obecné zastupiteľstvo.png

     Starosta obce Pucov Ing. Metod Sojčák Vás pozýva na riadne zasadanie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa :

2. augusta 2019 /piatok/ o 18:00 hod na OcÚ v Pucove.

Program:

  1. Úvod
  2. Správa starostu o činnosti za posledné obdobie
  3. Plán práce na nasledujúce obdobie
  4. Informácia o podaných žiadostiach
  5. Prerokovanie a schválenie žiadostí od spoluobčanov
  6. Rôzne
  7. Záver

 

 

     Účasť všetkých poslancov je nutná.

 

                         Ing. Metod Sojčák
                          starosta obce


 
 

Obec Pucov v televízii a rádiuVytlačiť
 

V júni 2019 obec navštívili zástupcovia Slovenskej verejnoprávnej televízie. V relácii Regina na RTVS :2 sa prezentujú zaujímavosti z regiónov. V relácii predstavili "Perníkovú chalúpku", ktorá sa nachádza v strede obce. Peter a Ivana opravili starú sýpku. Reláciu môžete pozrieť v archíve RTVS :2 relácia Regina odvysielaná 25.6.2019, čas relácie o chalúpke 34:14.
Screenshot_2019-06-25 Regina.png
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14356/192132

Rádio Lumen pripravilo reláciu Lupa o farnosti Pucov. Táto relácia bola odvysielaná dňa 26.6.2019. Reláciu si môžete pozrieť po kliknutí na nasledovný odkaz.

lumen.png

https://www.lumen.sk/archiv-play/111412


 
 

Sv. Anton Paduánsky SrňacieVytlačiť
 

SRŇACIE

Srdečne Vás pozývame uctiť si nášho patróna

sv. Antona Paduánskeho

do Srňacieho slávnostnou bohoslužbou

vo štvrtok

 13. júna 2019 o 17,00 hod.

Anton sv. Srňacie 2019 -.jpg


 
 

Pozvánka - Deň detí a otcovVytlačiť
 

Obecný úrad v spolupráci so základnou školouSnímek1.JPG organizuje dňa 2. júna 2019 o 13:00 hod spoločenské podujatie Deň detí a otcov v priestoroch školského dvora.

Pre deti budú pripravené rôzne súťaže, za ktoré budú odmenené. Pripravené bude občerstvenie pre deti aj otcov. Bude sa podávať grilované mäso s oblohou. Nebude chýbať pitný režim pre deti džús a pre oteckov pivko.

Tešíme sa na spoločne strávené nedeľné popoludnie.


 
 

Deň MatiekVytlačiť
 

"Nesiem Ti ruže, mamička moja,den-matiek-4.jpg

lebo dnes veľký sviatok máš.

Keď sa nám oči potichu spoja,

želanie bez slov rozoznáš."

 

Milé mamky, mamičky, mamulienky,

z príležitosti sviatku "Dňa Matiek" Vás dňa 12. mája srdečne pozývame na posedenie a príjemné strávenie chvíľ v prítomnosti všetkých umelcov - Vašich detí, deťúreniec, ktoré si pre Vás s láskou pripravili pestrý kultúrny program.

Toto všetko sa uskutoční v kultúrnom dome v Pucove o 15:00 hod.

Už sa na Vás tešíme.


 
 

Školenie prvej pomociVytlačiť
 

Vážení spoluobčania,operacne stredisko.png

dovoľujem si Vás informovať v mene Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky  o realizácii ukážok prvej pomoci, ktoré sa bude konať v Našej obci dňa 15.5.2019 o 10:00 hod v KD pri príležitosti Dňa tiesňovej linky 155. 

V tomto roku sa v rámci Dňa tiesňovej linky 155 sa Operačné strediská záchrannej zdravotníckej služby Slovenskej republiky otvoriť regiónom prostredníctvom našich operátorov, ktorí pracujú a žijú v regiónoch. Práve na obce sa v edukačnej oblasti často zabúda a chceme to zmeniť.

Cieľom podujatia je preto zoznámiť laickú verejnosť s prácou Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky, s tým, ako volať na známu tiesňovú linku 155 a v akých prípadoch, ako aj čo je dôležité, naučiť občanov základy prvej pomoci pri život ohrozujúcich stavoch.

Samotné stretnutie bude pozostávať z krátkej prezentácie o Operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky, o tom, ako funguje systém záchrannej zdravotnej služby v SR, ako komunikovať s operátorom linky 155, v akých prípadoch linku kontaktovať, následne z mini kurzu prvej pomoci a otázok. Občania si budú môcť vyskúšať oživovanie na figuríne, naučia sa ako pomôcť pri dusení, či zastaviť krvácanie. Podujatie bude v rozsahu cca 3 hodiny.


 
 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

P o z v á n k aPucov znak1.jpg

     Starosta obce Pucov Ing. Metod Sojčák Vás pozýva na riadne zasadanie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa :

3.mája 2019 /piatok/ o 18:00 hod na OcÚ v Pucove.

       Program:

       1. Úvod

       2. Správa starostu o činnosti za posledné obdobie

       3. Plán práce na nasledujúce obdobie

       4. Informácia o podaných žiadostiach

       5. Prerokovanie a schválenie žiadostí od spoluobčanov

       6. Rôzne

       7. Záver

 

     Účasť všetkých poslancov je nutná.

                                                       Ing. Metod Sojčák

                                                           starosta obce


 
 

Požehnané Veľkonočné sviatkyVytlačiť
 

„Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet ho tu. Vstal z mŕtvych.“

Vzkriesený Pán nech Vám premení beznádej na nádej,

z utrpenia urobí prostriedok posvätenia,

z kríža znamenie víťazstva,

zo smrti začiatok nového života.

Veľká noc.jpg


 
 
Položky 1-10 z 100

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka